PRIVACY & DISCLAIMER

Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt.

Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

123Superfoods.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy-regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website van 123Superfoods. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

123Superfoods.nl gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

123Superfoods.nl maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak 123Superfoods.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. 123Superfoods.nl gebruikt hiervoor zogenaamde cookies: dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u 123Superfoods.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven altijd anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van 123Superfoods.nl dan kunt u per e-mail contact opnemen op info@123Superfoods.nl

Informatie over de inhoud van deze website:
Voor alle duidelijkheid wijst 123Superfoods.nl, ten aanzien van de website 123Superfoods.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 123Superfoods.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123Superfoods.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door 123Superfoods.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 123Superfoods.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel 123Superfoods.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 123Superfoods.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van 123Superfoods.nl, welke geen eigendom zijn van 123Superfoods.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van 123Superfoods.nl. Hoewel 123Superfoods.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 123Superfoods.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
123Superfoods.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

COPYRIGHT:
123Superfoods.nl is trots en zuinig op de sterke naam die is opgebouwd. Om beschadiging aan de naam 123Superfoods.nl te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. 123Superfoods.nl staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden:
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van 123Superfoods.nl, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van 123Superfoods.nl. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van 123Superfoods.nl, zal 123Superfoods.nl zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van 123Superfoods.nl voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij 123Superfoods.nl daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

123Superfoods.nl
info@123superfoods.nl

Tel.nr.:  +31 (0)618261729

De Website:
Ook de op de website 123Superfoods.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij 123Superfoods.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van 123Superfoods.nl, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Bedrijfsgegevens
De Reak 36
8494 PN NES (Heerenveen)
T. +31(0)618261729
info@123superfoods.nl
KVK nummer: 63731665
(c) 2014 123superfoods.nl - My Webshop webwinkel